Disclaimer

Identiteit van de organisatie

De Kleine Vos vzw
Vosstraat 164
2140 Antwerpen-Borgerhout
Ondernemingsnummer: 0419.384.943
Algemeen Directeur: Danielle Van Echelpoel

Disclaimer

De Kleine Vos vzw streeft een maximale betrouwbaarheid na van de gegevens die voorkomen op
deze website.

De Kleine Vos vzw kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten
of onnauwkeurigheden op haar website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte
schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte
informatie.

De informatie wordt u kosteloos verstrekt, en het gebruik van de gegevens van de website gebeurt
op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De eventuele links naar andere sites zijn vrijblijvend, en betekenen niet dat de inhoud van de site
waarnaar verwezen wordt, door De Kleine Vos vzw wordt bijgetreden of is nagezien.

Al hetgeen op deze website wordt weergegeven mag slechts gereproduceerd worden mits onze
uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming. Dit betreft o.a. alle teksten,
afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden.

Alle geschillen i.v.m. het gebruik van deze site of enig daarin vermeld gegeven, vallen onder de
toepassing van het Belgisch recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van
Antwerpen.

Door het surfen op deze website, hetzij door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich
uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens via deze website verzameld en
verwerkt worden zoals aangegeven in onze privacyverklaring.