Wie zijn wij?

Historiek

Begin vorige eeuw richt de congregatie ‘Zusters der Kleinen’ het ‘Tehuis der Kleinen’ op. Het doel van hun werking: verschaffen van gezonde voeding/melk aan behoeftige ouders met jonge kinderen.
Niet veel later vloeit hier kinderopvang uit voort. Vooral tijdens de oorlogsjaren 1914-1918 is er grote nood aan opvang van weeskinderen. Hun leeftijd varieert van 0- tot 12 jaar.

In 1919 wordt het ‘Nationaal Werk voor Kinderwelzijn’ opgericht. Al snel ontstaat er een nauwe samenwerking met het tehuis. Er wordt sterk de nadruk op hygiëne en medische opvolging van de kinderen gelegd. Die periode worden kinderen tot 6 jaar opgevangen.
Daarnaast wordt eveneens een tehuis voor ongehuwde moeders opgericht. De zusters starten later ook een private school voor kinderverzorgsters.

In 1965 wordt een vleugel bijgebouwd en er worden dan een 85-tal kinderen residentieel opgevangen.
In 1979 wordt het tehuis voor moeders en de school voor kinderverzorgsters gesupprimeerd. De taboesfeer rond ongehuwd moederschap wordt meer en meer doorbroken.

In de jaren ’80 worden stilaan een sociale – medische en vervolgens pedagogische dienst uitgebouwd.
Gezinsbegeleiding en opvoedingsondersteuning krijgen vanaf dan meer aandacht binnen de werking.

In 1995 krijgt het onthaaltehuis bij besluit van de Vlaamse regering de erkenning als CKG, dit met een capaciteit (residentieel) van 85 kinderen in leeftijd variërend tussen 0- en 12 jaar.

Omwille van de stijgende nood aan hulpverlening, volgen er 3 uitbreidingen:

  • In 1998 stijgt de capaciteit tot 95 kinderen (residentieel).
  • Vanaf 2000 biedt het CKG, naast de residentiële, ook een mobiele werkvorm aan. Gezinsbegeleiding komt nog meer centraal te staan. Beide werkvormen samen bieden een capaciteit van 108 kinderen.
  • In 2005 wordt ook de ambulante werkvorm, Stengels en Bengels opgestart.

In 2003 stapt CKG ‘De Kleine Vos’ actief mee in de proefperiode van Integrale Jeugdhulpverlening. Twee residentiële plaatsen worden exclusief voorbehouden voor crisishulp -18 jaar (art.17). Deze samenwerking met crisishulp loopt vanaf het begin vlot.

In 2011 wordt CKG ‘Kakelbont’ opgericht, een samenwerkingsinitiatief tussen CKG ‘De Kleine Vos’ en CKG ‘Koraal’. Op deze locatie bieden wij samen mobiele begeleiding aan.

Tegen 2012 heeft de residentiële werkvorm in CKG ‘De Kleine Vos’ een sterke afbouw gekend. Van de oorspronkelijk 95 residentiële plaatsen (1998) blijven er nu nog 36 over. Dit is grotendeels te wijten aan de vernieuwde kijk vanuit ‘Kind en Gezin’ die als basisvoorwaarde voor de CKG s’ ambulante en mobiele werking voorop stelt.

Het aanbod binnen CKG ‘De kleine Vos’ ondergaat gedurende 2013 alweer een omwenteling. Typemodules worden aangekocht in het kader van Integrale Jeugdhulpverlening. Vanaf dan wordt de nadruk heel sterk gelegd op het netwerk versterkend werken. We spreken dan ook niet langer over gezinsbegeleiding, maar contextbegeleiding.

De meeste recente ontwikkeling is de opening van een kinderdagverblijf in 2014 vanuit vzw ‘De Kleine Vos’.

Missie

Binnen vzw De Kleine Vos zien wij het als onze opdracht en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de levenskwaliteit van gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar te ondersteunen of te verbeteren.

Inzetten op ontwikkeling, opvoeding en veilige zorg is onze kerntaak.

Het belang van het kind staat hierbij steeds centraal.

Visie

Vertrekkende vanuit een humaan christelijke gedrevenheid stellen we respect, openheid, engagement, positiviteit en diversiteit voorop.

De vzw engageert zich om open te staan voor alle mogelijke gezinsvormen en voor de meest kwetsbaren in de samenleving zonder onderscheid te maken naar alles wat ervaren wordt als anders, verschillend of onbekend.

We situeren ons binnen een steeds veranderende maatschappij en willen hier als organisatie op anticiperen.

We streven hierbij naar een evenwicht tussen groei en continuïteit.

We geloven in talent.

We willen de krachten van het cliëntsysteem en zijn netwerk versterken en maximale ontplooiingskansen bieden.

Kwaliteiten van onze medewerkers worden ingezet en aangescherpt.

Door multidisciplinair werken streven we naar integrale zorg.